Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

 

��

Areka katechu

(inne nazwy:�Kateszowa palma,  Pinang, �uwipalma, Palma betelowa)

(Areca catechu)

Rodzina: palmy (Palmae)

 

 

Palma katechowa pochodzi prawdopodobnie z Filipin, obecnie jest uprawiana w tropikalnej Azji.�

 

Owoce palmy katechowej s� pestkowcami o wielko�ci kurzego jaja. Wewn�trz znajduj� si� nasiona zwane pinangami lub orzechami katechowymi.

 

Nasiona zawieraj� alkaloidy (0,3 - 0,6%)  -g��wnie arekolin� (pochodn� nikotyny) - pobudzaj�cy prac� serca i poprawiaj�cy trawienie.�

 

W Azji powszechne jest �ucie betelu - sk�ada si� on z orzecha arekowego zawini�tego w li�cie pieprzu� betelowego (Piper betle)� z odrobin� przypraw (�ywica gambir) i dodatkiem wapna palonego. Betel ma dzia�anie lekko podniecaj�ce, orze�wiaj�ce oraz lecznicze - odka�a przew�d pokarmowy i zabija paso�yty, barwi jednak z�by na czarno, a �lin� na czerwono. Z�by �uj�cych betel po pewnym czasie pokrywaj� si� l�ni�cym, czarnym osadem. Jednak �ucie betelu nie jest� szkodliwe dla zdrowia.

 

Ze wzgl�du na zawarto�� substancji maj�cych dzia�anie przeciwrobacze nasienie areki jest wykorzystywane w weterynarii.�Orzechy arekowe s�u�� r�wnie� do otrzymywania barwnik�w.

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl