Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

��

Daktyl

(inne nazwy:�Daktylowiec w�a�ciwy, Palma daktylowa, ang. date palm)

(Phoenix dactylifera)

Rodzina: palmowate� (Palmae)

 

 

Palma daktylowa jest dwupiennym drzewem (na osobnych drzewach wyst�puj� kwiaty m�skie i �e�skie) dorastaj�cym 25 m wysoko�ci i do�ywaj�cym cz�sto 100 lat. Pie� - k�odzina (pokryty nasadami dawno opad�ych li�ci) jest zwie�czony koron� pierzastych li�ci.��

�Daktylowiec jest jedn� z najstarszych ro�lin jadalnych. S�dzi si�, i� ro�lina zosta�a udomowiona 5000 - 6000 lat temu na �rodkowym Wschodzie. Obecnie jest szeroko uprawiana w strefie tropikalnej.

 

Palma daktylowa wydaje owoce - owalne pestkowce posiadaj�ce oko�o 5 cm d�ugo�ci. Sk�rka owocu jest z�oto���ta do br�zowoczerwonej, pod ni� znajduje si� jasny, twardy mi��sz, a w nim jedna twarda pestka z wzd�u�n� bruzd�.

 

Owoce daktylowca zawieraj� du�� ilo�� cukr�w (jest ona zr��nicowana i w zale�no�ci od odmiany i pory zbioru wynosi od 30 do 80%. Obok cukr�w wyst�puj� bia�ka (2%), t�uszcze (1%), karoteny, witaminy z grupy B (ale bez witaminy B12), witamin� E, wap�, �elazo i fosfor. Owoc zawiera te� witamin� C (14 mg/100g) jednak suszenie surowca powoduje, ze jej ilo�� spada do warto�ci �ladowych).�

100 g owocu dostarcza 274 kalorii/ 1,147 d�uli.

 

Daktyle s� traktowane jako owoce deserowe, dodaje si� je do ciast, spo�ywa jako przek�sk�. W krajach arabskich natomiast owoce palmy daktylowej stanowi� wa�ne �r�d�o po�ywienia. Arabowie twierdz�, �e daktyle dostarczaj� tylu produkt�w, ile jest dni w roku. W regionach tych daktyle wykorzystuje si� do wyrobu d�em�w, octu, past oraz syropu zwanego "miodem daktylowym" b�d�cego  substytutem cukru do s�odzenia herbaty czy kawy. Dojrza�e, mi�kkie daktyle s� jadane na surowo lub po wysuszeniu, natomiast twarde - po wysuszeniu. Przetwarzane s� tak�e nasiona daktylowca, kt�re mia�d�y si� i dodaje do paszy dla zwierz�t. Drewno palmy daktylowej oraz li�cie s�u�� natomiast jako materia� budowlany.

 

Tak jak i inne palmy palm� daktylow� mo�na nacina� uzyskuj�c sok, kt�ry po procesie fermentacji staje si� winem palmowym (tzw. toddy). Po destylacji wina palmowego otrzymuje si� w�dk�.

 

U podstawy pnia palmy daktylowej wyrastaj� odrosty, kt�re mo�na wykorzystywa� do rozmna�ania wegetatywnego ro�liny, a w jego wyniku otrzymuje si� potomstwo identyczne do ro�liny matecznej. Na plantacjach na 50 - 10 drzew �e�skich sadzi si� zwykle tylko jeden egzemplarz m�ski, a liczb� owoc�w zwi�ksza si� zapylaj�c kwiaty sztucznie umieszczaj�c odci�te grona kwiat�w m�skich mi�dzy �e�skimi.Zbiory z jednego drzewa dochodz� do 68 kilogram�w.� Najwi�cej owoc�w ro�liny daj� po 5 - 8 latach. Doros�y okaz wydaje 20 - 100 kg owoc�w w ci�gu roku. Drzewa mog� owocowa� do 80 lat.

 

 

 

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl