Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

��

Figa pospolita (karyjska)

(inne nazwy: Figowiec pospolity, Figowe drzewo)

(Ficus carica)

Rodzina: morwowate

(Moraceae)

 

Jest  roz�o�ystym drzewem lub krzewem dorastaj�cym do 2 - 5 metr�w wysoko�ci, o du�ych, d�oniastych (3 - 5 klapowanych) li�ciach i fioletowo czerwonych kwiatach znajduj�cych si� wewn�trz buteleczkowatego kwiatostanu otwartego na szczycie. Z kwiatostanu rozwija si� owoc rzekomy. Figowiec pochodzi z Azji Mniejszej, s� dowody, i� uprawiano go w Egipcie i Mezopotamii oko�o 2750 lat p.n.e. W XVI wieku figa dotar�a do Anglii i Ameryki. Obecnie uprawiana jest prawie we wszystkich krajach klimatu subtropikalnego. 

 

 

Kwiatostan figi rozwija si� w zielony, br�zowy lub fioletowy owoc rzekomy zwany fig�, wewn�trz kt�rego znajduj� si� drobne owoce, kt�re potocznie nazywa si� nasionami. 

 

 

Owoce rzekome figowca mo�na spo�ywa� na surowo, suszone, w kompocie czy te� dodane do wyrob�w piekarniczych. Po upieczeniu stanowi� dobr� przek�sk� do kawy. Figi maj� du�e znaczenie lecznicze. Z owoc�w figi produkuje si� sok, kt�ry dzia�a wzmacniaj�co na serce i naczynia wie�cowe, jest on tak�e z powodzeniem stosowany w leczeniu anemii. Figi gotowane w mleku u�mierzaj� b�l gard�a i kaszel. Z owoc�w mo�na r�wnie� przyrz�dza� nalewk�, kt�ra �agodzi duszno�ci przy astmie. Odwar z m�odych li�ci figowca zabija glisdy, natomiast z suszonych li�ci jest �rodkiem przeciwkaszlowym.

Sok mleczny wyp�ywaj�cy po zranieniu kory figowca ma dzia�anie przyspieszaj�ce gojenie ran, z kolei nasiona dzia��j� lekko przeczyszczaj�co.

 Z soku li�ci i p�d�w figowca uzyskuje si� kauczuk (wyst�puje on w soku w ilo�ci 12%).

 

 

wie�e owoce figowca zawieraj� oko�o 16 % cukr�w (g��wnie s� to: glukoza i fruktoza), 80% wody i 1,3% bia�ek. Suszone figi posiadaj� oko�o 50% cukr�w, kt�re dzia�aj� konserwuj�co i dlatego nadaj� si� one do d�ugiego przechowywania. Mo�na je przechowywa� przez rok, podczas gdy �wie�e owce rzekome - tylko przez 4 tygodnie.  Zawarto�� potasu w suszonych owocach wzrasta z 200 mg/ 100 g (owoce �wie�e) do 970 mg/ 100 g. Owoce zawieraj� tak�e ma�� ilo�� witaminy C - 2mg/100g oraz 1 mg/100 g po wysuszeniu, witaminy z grupy B oraz witamin� PP.

 

 Najsmaczniejsze owoce rzekome daj� figi smyrne�skie (odmiana figi). Ro�lina ta wytwarza tylko kwiaty �e�skie, kt�re musz� zosta� zapylone przez py�ek pochodz�cy od dzikiej figi koziej. Zapylenia dokonuj� ma�e owady - b�onk�wki. Dlatego w pobli�u figi smyrne�skiej umieszcza si� kosze z owocami figi koziej zwanej kapryfig�. Zabieg ten nazywany jest kapryfikacj� i stosowany jest ju� od 1000 p.n.e.

Owoce innej odmiany - figi adriatyckiej maj� �redni� jako��. Ro�lina ta ma w kwiatostanach tylko kwiaty �e�skie, a "owoce" powstaj� bez zapylenia (partenokarpia) i nie posiadaj� tzw. pestek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl