Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

��

Granat

(inne nazwy: Granatowiec w�a�ciwy, Granatowy krzew, ang. pomegranate)

(Punica granatum)

Rodzina: granatowcowate (Punicaceaea)

 

Jest  krzewem (2-4 m wysoko�ci), zimozielonym w krajach tropikalnych, w Europie zrzucaj�cym owalne li�cie.  Kwiaty s� pomara�czowe, posiadaj� 5 - 7 dzia�ek kielicha i liczne pr�ciki. Pochodzi z Persji, w Europie p��nocnej owoc ten jest znany od dawna ze wschodnich bajek i rysunk�wzdobniczych na porcelanie mi�nie�skiej. Obecnie uprawia si� go w krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego.  Owoce mo�na przechowywa� przez 2 miesi�ce w temperaturze pokojowej, 6 miesi�cy w ch�odniach. 

  

Owoce jagodowe zwane granatami maj� kulisty kszta�t z wystaj�c� nasad� kielicha i �rednic� 9 cm. Ciemno���ta, czasem nawet purpurowa sk�rka jest twarda, sk�rzasta, wewn�trz znajduje si� czerwony jadalny mi��sz, a w nim kilkaset jasnobr�zowych pestek, r�wnie� jadalnych. Owoce maj� smak s�odko - kwaskowaty.

 

Z soku granatu  (zwanego grenadin�) produkuje si� napoje, galaretki, u�ywa si� go tak�e do produkcji wina i syropu. W krajach �rodkowego Wschodu przygotowuje si� sos, w kt�rym granaty ��czy si� z orzechami. Garbniki zawarte w sk�rce granata s� surowcem przemys�owym w farmacji i garbarstwie, natomiast dzi�ki zawartym w korze granatowca alkaloidom owoc ma zastosowanie w weterynarii jako �rodek przeciwtasiemcowy. W cieplejszych krajach sadzi si� cz�sto g�ste krzewy granatowca jako �ywop�ot. 

 

Granaty zawieraj� 10 - 20% cukr�w (g��wnie glukozy i fruktozy), 2 -5% kwas�w organicznych (g��wnie kwas cytrynowy) (dlatego s� do�� kwa�ne), 1,5% bia�ekwitamin� C (13 mg/ 100 mg). W sk�rce owocu znajduje si� du�o garbnik�w (do 30%). Kora granatu zawiera alkaloidy(0,3 - 0,7%)

100 g owocu dostarcza 77 kalorii (322 d�ule).

 

 

 Z powodu du�ej ilo�ci nasion granat symbolizuje  si�� rozrodu ro�lin. W staro�ytnej Grecji i Egipcie ro�lin� czczono jako �wi�t�.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl