Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

��

Ignam

(inne nazwy: Jam, Pochrzyn, Chi�ski ziemniak)

(Dioscorea sp.)

Rodzina: pochrzynowate (Dioscorecaceae)

 

Jest pn�czem tworz�cym bulwiaste k��cza. W zale�no�ci od gatunku wije si� zgodnie z ruchem wskaz�wek zegara lub odwrotnie. Ro�nie w strefie tropikalnej na ca�ym �wiecie. Najwi�cej pochrzyn�w uprawia si� w Afryce Zachodniej, szczeg�lnie w Nigerii oraz w Ameryce Po�udniowej, na Karaibach i w Azji Po�udniowo - Wschodniej. Istnieje oko�o 600 gatunk�w rodzaju Dioscorea. 

Pochrzyny dobrze si� przechowuj�, dlatego by�y one g��wnym sk�adnikiem diety na statkach przewo��cych niewolnik�w z Afryki Zachodniej. Chroni�y one przed szkorbutem, cho� posiadaj� stosunkowo niewiele witaminy C. Bulwy dziko rosn�cych pochrzyn�w by�y spo�ywane w czasach g�odu.

 

 

Jadaln� cz��ci� pochrzynu jest podziemna bulwa, o masie dochodz�cej czasem nawet do 50 kg. Bulwy maj� kszta�t kulisty lub maczugowaty i s� wielokrotnie podzielone przew��eniami. Sp�kana sk�rka posiada barw� br�zow�, ma struktur� korkow�. W zale�no�ci od gatunku ro�lina wytwarza wiele bulw lub tylko jedn�.

 

 

 Bulwy pochrzynu gotuje si�, sma�y lub piecze. W Afryce Zachodniej bulwy wchodz� w sk�ad potrawy "fufu" (mo�na ja tak�e sporz�dzi� z manioku, plantat�w lub ���tosoczy). Przed spo�yciem bulw pochrzynu konieczne jest ich wcze�niejsze gotowanie lu moczenie w wodzie w celu pozbycia si� toksycznych alkaloid�w (dioskoryny)

 

 

Sk�ad bulw przypomina swoj� zawarto�ci� ziemniaka. Wyst�puje w nich oko�o 28% skrobi, tak�e witamin� A i C (oko�o 5 mg/100 g), wap�, �elazo i potas

100 g owocu dostarcza 105 kalorii/ 452 d�uli. 

 

 

Odmiany rodzaju  Dioscorea:

  • Pochrzyn skrzydlaty (Dioscorea alata)  Sadzi si� go pod drzewami na kt�re si� wspina, gdy� potrzebuje do wzrostu podp�r.

  • Pochrzyn cebulowy (Dioscorea bulbifera). Opr�cz bulw podziemnych tworzy r�wnie� k��cza powietrzne o masie 2 kg, kt�re s� r�wnie� jadalne.

  • Pochrzyn tr�jdzielny (Dioscorea trifida)  Jedyny gatunek pochrzynu, kt�ry pochodzi z Ameryki.

  • Dioscorea cayensis. Odmiana uprawiana szeroko w Afryce Zachodniej.

  • Dioscorea esculenta Odmiana rosn�ca  tylko w Azji i w rejonie Pacyfiku.

  • Dioscorea rotundata Odmiana  najszerzej uprawiana w Zachodniej Afryce.

 

 

 

 

 

  

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl