Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

 

��

Mango indyjskie

(inne nazwy: Posmak, Posmacz, Manganowe drzewo)

(Mangifera indica)

Rodzina: nanerczowate (Anacardiaceae)

 

 

Jest wiecznie zielonym drzewem o li�ciach zebranych w rozety i kwiatach tworz�cych ���tawe lub czerwonawe ki�cie. Dorasta do ponad 40 m, �yje do 300 lat. 

Pochodzi z Indii (uprawia si� go tu od 4000 lat i zwie si� "owocem bog�w"). Obecnie ro�lina jest uprawiana w wi�kszo�ci kraj�w tropikalnych i subtropikalnych, gdzie ro�nie na wysoko�ci do 1200 m n.p.m. 

 

 

Owocem mango jest pestkowiec o d�ugo�ci do 15 cm. Sk�rka ma zielono���t�, pomara�czow� lub czerwon� barw�. Soczysty mi��sz jest koloru ���topomara�czowego, ku �rodkowi jest coraz bardziej nitkowaty. Wewn�trz znajduje si� du�a pestka otoczona w��knist� pow�ok�.

 

 

Owoc mango jest jednym z najsmaczniejszych owoc�w �wiata. Spo�ywany jest na surowo, konserwuje sie go w puszkach, s�u�y do wyroby sok�w, d�em�w, galaretek, suszone owoce dodaje si� do sos�w. W Indiach  nasiona wydobywane z pestek s�u�y�y jako pokarm w okresach g�odu.

Niskiej jako�ci drewno drzewa manganowego u�ywane jest jako opa� i jako surowiec na skrzynki. 

 

 

 

Mi��sz mango zawiera oko�o 14% cukr�w (g��wnie sacharoza), karoteny, kwas cytrynowy i du�o witaminy C (37 mg/ 100g). W zale�no�ci od odmiany owoce zawieraj� mniej lub wi�cej terpentyny, a jej zawarto�� zmniejsza si� wraz z dojrzewaniem owocu. 

Owoce mango czasem mog� powodowa� u ludzi podra�nienia sk�ry.

 

 

 

 

 

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl