Strona g��wna

Wybierz owoc

Wybierz rodzin�

S�owniczek poj��

Literatura

Inne po��czenia

O autorce

 

��

Miechunka jadalna

(inne nazwy: Peruwia�ska wi�nia, ang. cape gooseberry, goldenberry)

(Physalis peruviana)

Rodzina: psiankowate (Solanaceae)

 

 

Jest jednoroczn� ro�lin� pochodz�c� z Ameryki Po�udniowej. Obecnie jest uprawiana w po�udniowej Afryce, Nowej Zelandii, Kolumbii, Indiach, w Australii, na Antylach i Jawie.

 

 

Owocem miechunki jest jagoda wielko�ci wi�ni o barwie pomara�czowej. W sklepach mo�na je spotka� w wyschni�tych  jasnobr�zowych, przypominaj�cych szary papier kielichach kwiatowych.  W mi��szu owocu znajduj� si� nieliczne nasiona, kt�re tak jak i mi��sz s� jadalne.

 

 

 

Owoce miechunki zawieraj� oko�o 10% cukr�w, sole mineralne (du�o potasu - 320 mg/ 100 g), karoteny, witaminy z grupy B, witamin� E oraz witamin� C (49 mg/ 100 g).

 

 

 Owoce s� spo�ywane �wie�e, ale tak�e w d�emach, galaretach, sosach. Smak owoc�w jest s�odko - kwa�ny, przypominaj�cy  pomidora. 

 

 

 Inne gatunki z rodzaju miechunka:

  • Miechunka omszona (Physalis pruinosa)

  • Miechunka rozd�ta (Physalis alkekengi) - uprawiana ze wzgl�du na jej walory ozdobne.

  • Miechunka pomidorowa (Physalis ixocarpa) - jej owoce s� dodawane do sos�w, konfitur i potraw warzywnych.

 

 

Strony tworzy: Anna Majewska

kontakt: ania@biology.pl